Algemene voorwaarden The Dutch & Famous

/Algemene voorwaarden The Dutch & Famous
Algemene voorwaarden The Dutch & Famous 2017-09-22T12:58:49+00:00

Algemene workshops en cursusvoorwaarden The Dutch & Famous

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en cursussen georganiseerd door The Dutch & Famous entertainment, onderdeel van Mpressive content.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
The Dutch & Famous entertainment : The Dutch & Famous entertainment, gevestigd te Oosterhout, Paterserf 199, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 53164512.
Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de opdrachtgever bij een workshop/cursus van The Dutch & Famous entertainment. Hierdoor verbindt The Dutch & Famous entertainment zich jegens de opdrachtgever tot het verschaffen van een door The Dutch & Famous entertainment aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.
Opdrachtgever : De partij met wie The Dutch & Famous entertainment een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van The Dutch & Famous entertainment. De opdrachtgever, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-) opdrachtgevers, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus begint. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het uitje doorgegeven worden. Voorafgaand aan de workshop zal eerdere betaling herberekend en gerestitueerd of gefactureerd worden. Deze betaling dient afgerond te zijn vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 4 Wijzigingen door The Dutch & Famous entertainment.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt The Dutch & Famous entertainment zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van The Dutch & Famous entertainment aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de oorzaak van de wijziging aan The Dutch & Famous entertainment kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van The Dutch & Famous entertainment. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

The Dutch & Famous entertainment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van opdrachtgever of deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.
Als de workshop/cursus en met name het eindproduct niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt/geleverd wordt die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan The Dutch & Famous entertainment. Eventuele schade wordt door The Dutch & Famous entertainment vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan The Dutch & Famous entertainment is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever noch aan The Dutch & Famous entertainment zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien The Dutch & Famous entertainment aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste het totaalbedrag van de workshop.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever.

6.1. De opdrachtgever die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door The Dutch & Famous entertainment van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever .

6.2. Voor deelnemers waarvan The Dutch & Famous entertainment constateren dat zij zodanig onder invloed zijn, waardoor zij een hinder vormen voor personeel, apparatuur, andere deelnemers en/of de voortgang van de workshop behoud The Dutch & Famous entertainment zich het recht deze personen te weren uit de ruimtes waar de workshop plaats vind.

6.3. Opdrachtgever dient te zorgen voor de volgende faciliteiten; Een parkeerplaats niet verder dan 20 meter van de ingang van het pand waar de workshop gegeven wordt voor de materiaalwagen, een schoon en werkend toilet, ten minste 1 consumptie per personeelslid per uur, tenminste 1 overkapping voor de speluitleg en bij het filmwedstrijd concept bij boeking van de optionele“filmavond” optie een degelijke warme maaltijd voor de aanwezige leden van The Dutch & Famous entertainment. Eventueel tijdens het uitje gemaakte parkeerkosten voor de materiaalwagen komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij culinaire workshops zorgt de opdrachtgever voor een tafel met daarin zitplaatsen zoveel als deelnemers en een goede CD-speler.

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling.

Uiteraard kan het voorkomen dat opdrachtgever de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 30 dagen voor de workshop/cursus. na deze 30 dagen brengt The Dutch & Famous entertainment het workshop bedrag in rekening naar gelang de volgende staffel: Bij annulering 30 – 15 dagen voorafgaand aan de workshop word 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering 14 – 8 dagen voorafgaand aan de workshop word 75% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 8 dagen voorafgaand aan de workshop word het volledige bedrag in rekening gebracht.
Tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de workshop mag de opdrachtgever het aantal deelnemers wijzigen tot een maximum van 15% van het originele aantal, zoals vermeld op de overeenkomst. Over wijzigingen na deze deadline zal geen restitutie meer gedaan worden. Restitutie vind plaats uiterlijk 4 weken na afloop van de activiteit. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk tegenover The Dutch & Famous entertainment voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij The Dutch & Famous entertainment, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één

maand na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij The Dutch & Famous entertainment. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.